top of page

Ogólne warunki świadczenia usług w HappyNest Center

 1. Postanowienia ogólne: 1. „V9 Magdalena Żołądek” z siedzibą w 05-515 Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 62 - jako HappyNest Center (dalej jako HNC) świadczy usługi edukacji pozaszkolnej, rekreacyjno-sportowe oraz masaże w obiekcie przy ul. Krasickiego 62, 05-515 Nowa Iwiczna. 2.Centrum czynne jest w następujących godzinach:  poniedziałek 10:00 - 20.30, wtorek 10:00 - 20:30, środa 8:00 - 20:00, czwartek 9:00 - 21:00, piątek 9:00 - 21:00, sobota 9:00 - 21:00, niedziela 9:00 - 14:00. 3. Członek Centrum jest upoważniony do korzystania ze świadczonych usług przez Centrum po wykupieniu abonamentu. 4. Korzystanie z usług i sprzętu dostępnego w Centrum odbywa się na własną odpowiedzialność Członka. 5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Centrum. 6. Wszelkie rzeczy wydawane do używania Członkom Centrum pozostają własnością HNC i podlegają zwrotowi. Nie dopuszcza się wynoszenia rzeczy stanowiących własność Centrum poza jego teren. 7. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki Członek zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł. 8. HNC ma prawo do odwołania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Centrum poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Centrum. 9.  Zabrania się osobom niebędącym pracownikami HNC do dokonywania jakichkolwiek regulacji urządzeń technicznych (klimatyzacja). 10. HNC zastrzega sobie prawo do zamknięcia Centrum  lub jego części z powodu prowadzonych prac remontowych lub modernizacyjnych czy też z innego powodu związanego z działaniem Centrum. Członkowie Centrum powinni być poinformowani o terminach takich prac. 11. Członek Centrum zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów w poszczególnych salach w obiekcie. 12. Członek Centrum zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług HNC przez innych Członków Centrum. 13. Na terenie HNC zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, palenia tytoniu oraz używania substancji psychotropowych. Osoby pozostające pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub środków psychotropowych nie zostaną wpuszczone na teren Centrum lub zostaną z niego usunięte. 

 2. Członkostwo: 1.Aby zostać członkiem HNC należy zarejestrować się w systemie eFitness (online lub w recepcji HNC) i uiścić opłatę za wybraną usługę. 2. Członkami HNC mogą zostać osoby pełnoletnie. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą zostać członkami za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Abonament studencki przysługuje po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej (do 26. Roku życia), zaś abonament seniora przysługuje osobom, które ukończyły 60-ty rok życia. 4. Członkostwo jest imienne i nie  może zostać przekazane osobom trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Centrum. Przekazanie członkostwa zgodnie z zasadami wskazanymi w zdaniu poprzednim podlega opłacie transferowej w wysokości 50 zł. 5. Każdy członek HNC otrzymuje imienną kartę członkowską. Karta członkowska upoważnia do korzystania z usług dostępnych w zakresie wybranego abonamentu. 6. Korzystanie z usług może odbyć się wyłącznie po okazaniu ważnej karty członkowskiej. Członkowie Centrum są zobowiązani do okazania karty członkowskiej pracownikom Centrum. 7. Każdy Członek na prośbę personelu recepcji/ właściciela HNC jest zobowiązany do okazania aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji zgodności danych.  8. W przypadku utraty karty członkowskiej z winy Członka Centrum zostanie wydany duplikat. Wydanie duplikatu nastąpi po uiszczeniu przez Członka opłaty w wysokości 20 zł. 9. Kwestie związane z abonamentem rocznym regulują przepisy „Umowy rocznej na nielimitowaną liczbę wejść”. 10. Umowy w ramach miesięcznych programów nie podlegają przedłużeniom. 11. HNC może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego, w sytuacji naruszenia postanowień regulaminu przez Członka Centrum lub zmian organizacyjnych, których skutkiem będzie likwidacja HNC. W takiej sytuacji abonament traci ważność po upływie okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

 3. Programy promocyjne: 1. Każdemu Członkowi Centrum uczestniczącemu w programie promocyjnym przysługują bonusy w postaci upustów cenowych określonych w programie, jednak wyłącznie po spełnieniu wszystkich przewidzianych w programie promocyjnym warunków. 

 4. Płatności: 1. Członek HNC zobowiązany jest do uiszczenia opłat zgodnie z wcześniej ustalonym abonamentem. 2. Płatności za karnety można dokonywać w kasie Centrum gotówką lub kartą płatniczą lub online przelewem poprzez logowanie się do systemu Centrum. 3. HNC jest uprawnione do domowy wpuszczenia do Centrum Członka w przypadku, gdy nie została uiszczona opłata za usługi.

 5. Postanowienia końcowe: 1. Członek HNC oświadcza, że dane osobowe podał dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych  (t.j. Dz. U. z 2002, Nr 101 poz 926 z późn. Z,) w celu realizacji usług przez HappyNest Center lub je podwykonawców. Za działanie podwykonawców Centrum odpowiada jak za działania własne. 2. Członek Centrum oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami świadczenia usług HappyNest Center oraz że wszystkie złożone przez niego dane są prawdziwe i ma świadomość odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oraz za poświadczenie nieprawdy. 3. W sprawach nieuregulowanych mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. W celu uniknięcia wątpliwości, Członek Centrum i HNC uznają, iż jeżeli którakolwiek część niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług Centrum zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób nieskuteczną w świetle postanowień prawa, pozostała część postanowień pozostaje w mocy. W zakresie postanowień nieważnych lub nieskutecznych strony podejmują negocjacje w dobrej wierze w celu opracowania nowych postanowień, które będą ważne i wykonalne i które będą odzwierciedlały intencje stron zawarte w nieważnych lub nieskutecznych postanowieniach. 5. W przypadku powstania sporu pomiędzy Członkiem HNC a Centrum strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporu (nie oznacza to jednak zapisu na sąd polubowny). W przypadku baku możliwości rozwiązania sporu w sposób polubowny, zaistniałe spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby HNC. 6. Podpisanie niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług potwierdza, że Członek Centrum zapoznał się z nimi, akceptuje warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 7. Podpisanie umowy wiąże się ze zgodą na publikacje wizerunku. 8. Uwagi dotyczące pracy Centrum mogą być składane w formie pisemnej w recepcji HNC. 9. HNC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach. 10. Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych HNC nie wpływają na ważność niniejszych warunków.

Regulamin HappyNest Center:

 1. Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić swoją obecność w Recepcji HappyNest Center. Prosimy o dezynfekcję rąk przed wejściem do Centrum. Wychodząc ma obowiązek zgłosić wyjście z budynku (podając swój karnet na recepcji). 

 2. HappyNest Center ma prawo odmówić wstępu na zajęcia w przypadku nieuregulowania płatności. 

 3. Przed wejściem na salę obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia na czyste sportowe z podeszwą nie pozostawiającą śladów.  

 4. Wszelkie zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktora, trenera lub nauczyciela.

 5. Zalecamy zachować bezpieczną odległość od pozostałych uczestników zajęć.

 6. Osoby biorące udział w zajęciach ćwiczą na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem. Poinformuj swojego instruktora, jeśli masz dolegliwości. 

 7. W sali fitness obowiązuje zakaz żucia gumy, jedzenia. Jeżeli jesteś w stanie nietrzeźwym lub po zażyciu środków psychoaktywnych lub masz objawy choroby zakaźnej zostaniesz poproszony o opuszczenie Centrum.

 8. HappyNest Center nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.

 9. HappyNest Center nie ponosi odpowiedzialności za Członków Centrum poza godzinami ich zajęć.

 10. HappyNest Center nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na sali oraz w szatniach. Telefon prosimy zostawić w szafce.

 11. Podczas zajęć należy stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora.

 12. Instruktor nie odpowiada za szkody i ewentualne urazy wynikające z niedostosowania się uczestników zajęć do jego poleceń.

 13. Do sterowania sprzętem oraz klimatyzacją uprawniony jest wyłącznie pracownik HappyNest Center. 

 14. Jako Klient, wyrażam zgodę na publikację zdjęć z zajęć. 

 15. Jako Klient, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących zajęć i kursów organizowanych w Centrum. Mogę doprecyzować na recepcji, jakiego rodzaju oferta mnie interesuje (zajęcia dla Dzieci / Dorosłych, rozwój osobisty, techniki oddechowe, masaże, zdrowie itd.)

 

W związku z sytuacją  epidemiczną covid-19 HappyNest Center stosuje wytyczne sanitarne:

 1. Osoby bezpośrednio po przybyciu do HappyNest Center zanim jeszcze wejdą do sali zajęciowej będą miały zmierzoną temperaturę. Jeżeli temperatura wyniesie od 37 stopni, osoba nie zostanie wpuszczona na zajęcia.  

 2. Osoby, które wchodzą na zajęcia zostaną dopilnowane, by dokładnie umyły ręce lub zdezynfekowały je środkiem dezynfekującym. Pojemniki ze środkiem dezynfekującym znajdują się przy wejściu do Centrum oraz na każdym piętrze. 

 3. Godziny rozpoczęcia zajęć w grupach, które mają zajęcia w salach bezpośrednio ze sobą  sąsiadujących, będą rozsunięte co 15 minut. Uniemożliwi to kontakt osób pomiędzy grupami zajęciowymi. Pozwoli to na to, by przerwy w  poszczególnych grupach odbywały się w innym czasie oraz da czas na wietrzenie i dezynfekcję wspólnych ciągów komunikacyjnych. Za wietrzenie i dezynfekcję odpowiedzialny będzie trener  prowadzący zajęcia w danej grupie, bezpośrednio po opuszczeniu przez grupę korytarza.  

 4. Osoby przebywające w przestrzeniach zamkniętych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa od czasu wejścia do Centrum aż do momentu jego opuszczenia. Maseczki zdejmujemy tylko na czas zajęć. Trenerzy podczas zajęć nie mają obowiązku noszenia maseczki.

 5. Przybory do ćwiczeń są regularnie dezynfekowane.

 6. Na zajęcia mogą przychodzić jedynie trenerzy i osoby bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 7. Zalecamy zachowywać bezpieczną odległość od pozostałych uczestników zajęć (min 2m odstępu). Ilość osób na zajęciach w „Strefie Żółtej” wynosi 1 osoba na 7m2 pow. Dostępnej oraz 1 osoba na 10 m2 pow. Dostępnej w „Strefie Czerwonej”.  

 

8.  Oświadczam, że jestem świadomy zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem SARS–CoV–9. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:
– nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS–CoV–2 oraz nie wykazuję objawów charakterystycznych dla zakażonych wirusem SARS–CoV–2, w szczególności nie mam podwyższonej temperatury, nie kaszlę, nie odczuwam duszności, oraz utraty powonienia i smaku; – nie zostałam/em poddana/ny żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS–CoV–2, nie przebywam na kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny nadzorowi epidemiologicznemu.
10. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych firmie V9 Magdalena Żołądek (NIP 5213549474) zwanej dalej „HappyNest Center” – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS–CoV–2 (COVID–19) – mając zapewnione prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów. Oświadczam, że zostałem poinformowany, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), że: 1) administratorem moich danych osobowych jest V9 Magdalena Żołądek, z siedzibą w Nowej Iwicznej (05-515), ul. Krasickiego 62; 2) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w HappyNest Center, nadzoruje właścicielka firmy Magdalena Żołądek, z którą mogę się kontaktować pod adresem magdalena@happynest.center; 3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych; 4) dane będą przetwarzane przez HappyNest Center przez okres 2 tygodni od dnia złożenia oświadczenia.

bottom of page